Văn hóa sạch Mya

05/02/2024

VĂN HÓA SẠCH MYA 

  • Sạch là cuộc cách mạng về văn hóa - Văn hóa Sạch Mya
  • Người ta đánh giá tư cách con người thứ NHẤT qua hình thức, thứ HAI mới qua tri thức và các khía cạnh khác.
  • Vì vậy sạch luôn là yếu tố văn hóa hàng đầu trong quá trình xây dựng văn hóa bản thân, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.